Img

เกี่ยวกับเรา

ความเป็นมา


     เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2550 Buzan Centre Asia จัด Global Mind Map Conference 2007, Mind Map Festival 2007 ที่ University of the Institute of Management งานนี้มีคณะจากประเทศไทยไปร่วม 6 คน คือ

1. พลโทวุฒินันท์ ลีลายุทธ (เจ้ากรมสารบรรณทหาร)
2. อาจารย์ธงชัย โรจน์กังสดาล (อาจารย์ภาควิชาคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)
3. คุณดำเกิง ไรวา (ผู้ประกอบวิชาชีพอิสระและผู้ชนะการประกวด Mind Map เมื่อปี 2546)
4. คุณธัญกร วีระนนท์ชัย (เจ้าของกิจการและผู้แปลหนังสือ How To Mind Map)
5. อาจารย์ขวัญฤดี ผลอนันต์
6. อาจารย์ธัญญา ผลอนันต์ (วิทยากรสอน Mind Map สองคนแรกของประเทศไทย)

     ผู้เข้าร่วมทั้งหกท่านสนับสนุนกิจกรรมเกี่ยวกับความจำขึ้นในประเทศไทย และเห็นพ้องกันว่าควรจัดตั้ง สถาบันนวัตกรรมความจำ ขึ้น เพื่อดำเนินการในระยะแรก และจดทะเบียนเป็นสมาคมเมื่อปี 2551 โดยใช้ชื่อว่า “สมาคมสถาบันนวัตกรรมความจำ” แต่เพื่อให้สมาคมฯ จัดกิจกรรมได้อย่างกว้างขวางมากขึ้น ต่อมาในปี 2553 คณะกรรมการฯ จึงเห็นพ้องกันให้เปลี่ยนชื่อเป็น “สมาคมความคิดสร้างสรรค์ ความจำและการเล่น

วัตถุประสงค์ของสมาคมความคิดสร้างสรรค์ ความจำและการเล่น
1. เพื่อส่งเสริมและเผยแพร่การแข่งขันด้านการคิดสร้างสรรค์ ความจำและการเล่นในประเทศไทย
2. เพื่อดำเนินการจัดแข่งขันชิงชนะเลิศการแข่งขันความจำและการเล่นแห่งประเทศไทย และให้รางวัลความคิดสร้างสรรค์ในด้านต่าง ๆ
3. เพื่อคัดเลือกและส่งตัวแทนเข้าแข่งขันความจำ การเล่นและความคิดสร้างสรรค์ระดับนานาชาติ
4. เพื่อเป็นตัวแทนประเทศไทยในฐานะสมาชิกของสภาการแข่งขันการคิดสร้างสรรค์ ความจำ การเล่นระดับสากล และสมาคมอื่น ๆ ในระดับโลกที่เกี่ยวข้อง
5. ร่วมมือกับสมาคม สถาบัน หน่วยงานราชการและเอกชน ตลอดจนองค์การมหาชนที่มีวัตถุประสงค์ใกล้เคียงกัน
6. ระดมทุนจัดหาวัสดุอุปกรณ์ เพื่อสนับสนุนการดำเนินการของสถาบันให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์
7. ไม่ดำเนินกิจกรรมใด ๆ ทั้งสิ้น เพื่อวัตถุประสงค์ทางการเมือง
8. ไม่กระทำการใด ๆ อันเป็นการหาผลกำไรหรือรายได้มาแบ่งปันกัน

     สำหรับในประเทศไทย สมาคมความคิดสร้างสรรค์ ความจำและการเล่นได้รับการประสานจาก World Memory Sports Council และ World Memory Championships Council ให้สรรหาผู้มีความสามารถจากประเทศไทยส่งเข้าแข่งขันต่อไป

     คณะกรรมการสถาบันนวัตกรรมความจำ ได้รวบรวมผู้ที่สนใจจัดตั้งคณะกรรมการจัดงาน Thailand Open Memory Championships 2008 ขึ้นเป็นครั้งแรก และเพื่อให้การแข่งขันน่าสนใจ จึงได้จัดงานสัมมนาเชิงวิชาการคู่ขนานกันไปด้วย นอกจากนั้นเพื่อให้งานน่าสนใจยิ่งขึ้นไปอีก มีการจัดประกวด Mind Map และแสดงผลงานที่ส่งเข้าประกวดและได้รับรางวัล

     อนึ่ง ในงานครั้งแรกเมื่อปี 2551 มีการเปิดตัว Mind Map ที่ยาวที่สุดในโลกด้วย

     ตั้งแต่ปี 2552-2554 สมาคมฯ ได้จัดแข่งขันความจำและประกวด Mind Map อย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด มีนักเรียน นักศึกษา และบุคคลทั่วไปจากทั่วประเทศเข้าร่วมการแข่งขัน ภายในงานจะมีกิจกรรม 3 ส่วน คือ

1. การแข่งขันความจำ แบ่งเป็น 2 ระดับคือ เยาวชน อายุตั้งแต่ 7 – 17 ปี และระดับบุคคลทั่วไป อายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป
2. การประกวด Mind Map แบ่งเป็น 3 ระดับ คือ
     - เด็กนักเรียน อายุ 7 – 12 ปี
     - นักเรียน นิสิต นักศึกษา อายุ 13 – 18 ปี
     - บุคคลทั่วไป อายุ 19 ปีขึ้นไป
3. แข่งขันเขียน Mind Map ในวันงาน (ตามหัวข้อที่กำหนด)

หากท่านต้องการข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อได้ที่
คุณพุทธชาติ สุริยวงษ์
โทรศัพท์ 02-981-0247, 02-981-1242
E-mail : puttachat@mindmap.in.th
Facebook: แฟนเพจ