Img

คณะกรรมการ

ที่ปรึกษา
อ.อารี สวัสดี

 

 

 

 

 

ประวัติการศึกษา

             - ปริญญาตรี   วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต  สาขาโทรคมนาคม   สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง (2515)

             - ปริญญาโท   พัฒนบริหารศาสตร์มหาบัณฑิต  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (2536)

 

ประวัติการอบรม

หลักสูตรพิเศษ/ ประกาศนียบัตรชั้นสูง / ประกาศนียบัตร

             - การปฎิบัติการจิตวิทยาเพื่อความมั่นคงฝ่ายอำนวยการ รุ่น 64    สถาบันจิตวิทยาความมั่นคงแห่งชาติ   กองบัญชาการทหารสูงสุด  กระทรวงกลาโหม

             - Satellite GIS,  Strategic  Planning   UCSD  at San Diego  และ  University of Denver  U.S.A.

            - Management  Information  System  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  (2539)

             - การบริหารเศรษฐกิจสาธารณะสำหรับนักบริหารระดับสูง (รุ่นที่ 1) ปศส.1    สถาบันพระปกเกล้า (2546)

            - การบริหารงานภาครัฐและกฏหมายมหาชน (รุ่นที่ 5)  ปรม.5    สถาบันพระปกเกล้า (2549)

            - การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำหรับนักบริหารระดับสูง (รุ่นที่ 14)  ปปร.14  สถาบันพระปกเกล้า  (2553 –  2554)

            - MINI Master Telecom  Management  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าฯลาดกระบัง (2541)

            - ผู้เข้าร่วมฝึก LOGEX 32, LOGEX 35, LOGEX 36 (ในภาวะไม่ปกติ)  กระทรวงกลาโหม

            - COBRA GOLD, FRINGE KEEPER    กระทรวงกลาโหม

 

ประสบการณ์  ความรับผิดชอบ  ผลงานสำคัญ   และการดำรงตำแหน่งอื่นๆ ปัจจุบันและอดีต

             - ดำรงตำแหน่งนายกสมาคมดาราศาสตร์ไทย  (ปัจจุบัน)

             - กรรมการบริหารสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)     มิ.ย. 2552 – ปัจจุบัน

             - อนุกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ    เริ่ม มกราคม  2554

             - ประธานมูลนิธิสมาคมโหรแห่งประเทศไทยในพระสังฆ ราชูปถัมภ์

             - อดีตเลขาธิการ  บรรณาธิการ  “พยากรณ์สาร ”   ผู้คำนวณ  “ปฏิทินโหรแบบดาราศาสตร์  ”  สมาคมโหร แห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์

             - ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  (นายศรีเมือง  เจริญศิริ)   พ.ศ.2551

             - ที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรี (นายบุญชู  โรจนเสถียร)

             - กรรมาธิการวิสามัญร่าง พ.ร.บ.การประกอบกิจการโทรคมนาคม

             - พนักงานรัฐวิสาหกิจ  -  ดำรงตำแหน่งนักบริหารระดับ 11   องค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย ( ปัจจุบันแปรรูปเป็นบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)   โดยตำรงตำแหน่งและรับผิดชอบงาน อาทิ ผู้จัดการฝ่ายรัฐกิจสัมพันธ์  ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายโทรคมนาคมต่างประเทศ   ผู้จัดการฝ่ายขายและบริการลูกค้าเอกชนรายใหญ่ ฯ  

              - ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์คณะกรรมาธิการการคมนาคมวุฒิสภา

              - กรรมการวางแผนแม่บทของกระทรวงศึกษาธิการ กรมการศึกษานอกโรงเรียน   ร่วมจัดสร้าง“อุทยานวิทยาศาสตร์  พระจอมเกล้าฯ ณ หว้ากอ ”จ.ประจวบคีรีขันธ์  

 

ประสบการณ์ การศึกษาดูงานด้านการโทรคมนาคมและการบริหารโทรคมนาคมในต่างประเทศ  

            ประเทศสหรัฐอเมริกา / แคนาดา / อังกฤษ / เยอรมนี / ออสเตรเลีย / นิวซีแลนด์ / ญี่ปุ่น / สิงคโปร์  / ฝรั่งเศส สเปน / ปอร์ตุเกส / สวิสเซอร์แลนด์  / เบลเยี่ยม / อิตาลี  / เนเธอร์แลนด์  / สวีเดน /  เดนมาร์ก / อินเดีย / ศรีลังกา / ฮ่องกง / ลาว / กัมพูชา / เวียดนาม / จีน / เกาหลี / ไต้หวัน

 

การรับเชิญเป็นผู้บรรยาย :สถานที่โดยสรุป

            - กระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี ,  กระทรวงICT ,

            - จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย /  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ /  มหาวิทยาลัยศิลปากร /  มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ /มหาวิทยาลัยแม่โจ้  /  มหาวิทยาลัยนเรศวร /  มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร /  มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต /   มหาวิทยาลัยราชภัฏลพบุรี  

            - ราชบัณฑิตยสถาน / กรมศิลปากร / กรมการศึกษานอกโรงเรียน  

            - มูลนิธิ สอวน. / สมาคมดาราศาสตร์ไทย / สมาคม- ชมรมทางโหราศาสตร์

            - บริษัท  CP  /  Seven – Eleven /  โรตารี่ฯลฯ