Img

คณะกรรมการ

ที่ปรึกษา
รศ.ดร.สายฤดี วรกิจโภคาทร

 

 

 

 

 

ประวัติการทำงาน

             - คณะกรรมการดำเนินงานสมัชชาครอบครัวแห่งชาติ สำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

             - คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการส่งเสริมและประสานงานสถาบันครอบครัว ในคณะกรรมการนโยบายและยุทธศาสตร์ครอบครัวแห่งชาติ สำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว  ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๒-ปัจจุบัน

             - คณะกรรมการนโยบายและยุทธศาสตร์ครอบครัวแห่งชาติ (กยค.)

             - คณะทำงานพิจารณาหนังสือสำหรับเด็ก ๖ เดือน –๖ ปี ในโครงการหนังสือเล่มแรก สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

             - กรรมการดำเนินงานแผนงานสื่อสร้างสรรค์สุขภาวะเยาวชน(สสย.)

             - คณะกรรมการสื่อสร้างสรรค์แห่งชาติ กระทรวงวัฒนธรรม

             - ผู้ดำเนินรายการ,วิทยากร และผู้อำนวยการผลิตรายโทรทัศน์ “รักลูกให้ถูกทาง”ตั้งแต่วันจันทร์–-ศุกร์ ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย(NBT)

             - นักเขียน นักอบรมด้านพัฒนาการเด็ก และครอบครัวด้านสมอง และ Mega Skills

             - ผู้อำนวยการผลิต และผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิชาการรายการโทรทัศน์ “ป.ปลาตากลม”ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ทีวีไทยวันจันทร์ และวันอังคารเวลา 17.30-17.35 น.

            - อาจารย์พิเศษ,วิทยากรพิเศษรายการวิทยุโทรทัศน์ และเขียนบทความลงสื่อต่างๆ

            - อดีตดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล

            - อดีตดำรงตำแหน่งหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย มหาวิทยาลัยมหิดล

            - กรรมการมูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก

            - อดีตดำรงตำแหน่งผู้จัดการโครงการทุนการศึกษาประเภทต่อเนื่องสำหรับเด็กยากจนในถิ่นทุรกันดารมูลนิธิดร.เทียม  โชควัฒนา

            - อดีตดำรงตำแหน่งอนุกรรมการคุ้มครองด้านเด็ก เยาวชน และครอบครัว สำนักงานสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

            - อดีตดำรงตำแหน่งกรรมการวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล

            - อดีตดำรงตำแหน่งโครงการ TV four Kids  สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริม สุขภาพ (สสส.)

            - อดีตดำรงตำแหน่งผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการคุ้มครองเด็กแห่งชาติ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

            - อดีตดำรงตำแหน่งคณะกรรมการยุทธศาสตร์แก้ปัญหาและพัฒนาเด็กและเยาวชนในสถานศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

            - อดีตดำรงตำแหน่งคณะอนุกรรมาธิการศึกษาและส่งเสริมการสร้างคุณธรรมและจริยธรรมแก่เยาวชน สภานิติบัญญัติ

            - อดีตดำรงตำแหน่งคณะอนุกรรมการพัฒนาและกระบวนการเผยแพร่สื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ คณะกรรมการสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ กระทรวงพัฒนาสังคม  

            - อดีตดำรงตำแหน่งคณะทำงานปรับปรุงคู่มือการจัดระดับความเหมาะสมของสื่อโทรทัศน์

            - อดีตดำรงตำแหน่งคณะอนุกรรมการประสานการดำเนินการจัดระดับความเหมาะสมของรายการโทรทัศน์

            - อดีตดำรงตำแหน่งกรรมการที่ปรึกษาสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)

            - อดีตดำรงตำแหน่งประธานสถาบันโครงการจัดตั้งเพื่อการพัฒนาครอบครัวเลี้ยงเดี่ยว มูลนิธิเครือข่ายครอบครัว  

            - อดีตดำเนินรายการวิทยุ“รักลูกให้ถูกทาง”ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ( 3 ปี)

            - อดีตผู้ดำเนินรายการวิทยุ“ที่นี่…มหาวิทยาลัยมหิดล”ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ความถี่ 819 กิโลเฮิร์ท ในระบบ AM.ทุกวันอาทิตย์เวลา 16.10 -17.00 น. ตั้งแต่เดือน มิถุนายน 2546

            - วิทยากรรายการโทรทัศน์ Kid and Mom Today ทางสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 5 ( 2549-2550)

 

รางวัล

             - 2529    รางวัลรายการโทรทัศน์ดีเด่น สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย

             - 2530    รางวัลรายการวิทยุดีเด่น  สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย

             - 2531    รางวัลเมขลา รายการโทรทัศน์ส่งเสริมสตรีดีเยี่ยม สมาคมผู้สื่อข่าวบันเทิง

             - 2532    รางวัลเมขลา รายการโทรทัศน์ส่งเสริมสตรีดีเยี่ยม สมาคมผู้สื่อข่าวบันเทิง

             - 2538     รางวัลเมขลา รายการโทรทัศน์ส่งเสริมสตรีดีเยี่ยม สมาคมผู้สื่อข่าวบันเทิง

             - 2539       รางวัลครุศาสตร์ปราชญ์จุฬา สมาคมศิษย์เก่าครุศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

             - 2551       รางวัลเทพทอง สมาคมนักวิทยุและโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

 

บทความและงานแต่งตำรา

            1. สายฤดี  วรกิจโภคาทร  “ทักษะนิสัยคู่ชีวิต (Mega skills)”เอกสารประชุมวิชาการประจำปี 2548 การพัฒนาสติปัญญาเด็กไทย ครั้งที่ 2 เรื่องสมองและการเรียนรู้ สถาบันราชานุกูล กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข  หน้า 75-89

             2. สายฤดี  วรกิจโภคาทร  “ทักษะนิสัยคู่ชีวิต (Mega skills)” บทความพิมพ์เผยแพร่ในหนังสือหมอชาวบ้านปีที่ 27 ฉบับที่ 319

             3. สายฤดี  วรกิจโภคาทรผลการทดลองใช้กิจกรรมพัฒนาทักษะนิสัยแห่งปัญญา( Mega Skills) ในประเทศไทย   บทความพิมพ์เผยแพร่ในวารสารสุโขทัยธรรมาธิราชปีที่ 23 ฉบับที่ 2 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

            4.  สายฤดี  วรกิจโภคาทร (บรรณาธิการ) “ รักลูกให้ถูกทางเล่ม 1 ”  ประสานศิลปะการพิมพ์ , 2531

            5.  สายฤดี  วรกิจโภคาทร (บรรณาธิการ) “ รักลูกให้ถูกทางเล่ม 2 ”  สยามสปอร์ตการพิมพ์ , 2533

            6.   หม่อมดุษฎี  บริพัตร และ สายฤดี  วรกิจโภคาทร “ รักลูกให้ถูกทางเล่ม 3 “ ประสานศิลปะการพิมพ์,  2536.

            7.  สายฤดี วรกิจโภคาทร “รักลูกให้ถูกทาง (เล่ม 4)“เลี้ยงใจลูก” สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัย มหิดล 2538.

            8. สายฤดี  วรกิจโภคาทร ผู้แปล  Mega Skillsเล่ม 1 (ระดับก่อนวัยเรียน) โดย Dr. Dorothy Richบริษัท แฟมิลี่ ไดเรค จำกัด เอกสารทางวิชาการหมายเลข  974-92773 -7 -6, 2548.

            9. สายฤดี  วรกิจโภคาทร ผู้แปล  Mega Skillsเล่ม 2 (สำหรับเด็กประถมต้น) โดย Dr. Dorothy Richบริษัท แฟมีลี่ ไดเรค จำกัด เอกสารทางวิชาการหมายเลข  974-92781-8-6, 2548.

             10. สายฤดี  วรกิจโภคาทร ผู้แปล  Mega Skillsเล่ม 3 (สำหรับเด็กประถมปลาย) โดย Dr. Dorothy Richบริษัทแฟมีลี่ ไดเรค จำกัด เอกสารทางวิชาการหมายเลข 974-92773 -8- 4, 2548.

            11. สายฤดี  วรกิจโภคาทร “ความคิดพื้นฐานของเม้กก้าสกิลล์ ( Basic Ideas of Mega Skills )”บริษัทแฟมีลี่ ไดเรค จำกัด เอกสารทางวิชาการหมายเลข 974-94165-8-9, 2549

            12. สายฤดี วรกิจโภคาทร “คู่มือพัฒนาอายตนะ 6 ในเด็กปฐมวัย”บริษัท ธรรมสาร จำกัด เอกสารทางวิชาการ 978-974-11-1328-6

            13. สายฤดี  วรกิจโภคาทร “ คู่มือบ้านเพาะปัญญา” บริษัท ธรรมสาร จำกัด เอกสารทางวิชาการ

978-974-11-1423-8

             14. สายฤดี  วรกิจโภคาทร  และ คณะ“ คู่มือสังคมคุณธรรม” จัดพิมพ์และเผยแพร่โดย ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม เอกสารทางวิชาการ 978-616-235-013-9

             15. สายฤดี  วรกิจโภคาทร  และ คณะ“ คู่มือครอบครัวคุณธรรม” จัดพิมพ์และเผยแพร่โดย ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม เอกสารทางวิชาการ 978-616-235-011-5

              16. สายฤดี  วรกิจโภคาทร  และ คณะ“ คู่มือโรงเรียนคุณธรรม” จัดพิมพ์และเผยแพร่โดย ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม เอกสารทางวิชาการ 978-616-235-012-2