Img

คณะกรรมการ

ที่ปรึกษา
ดร.ประเสริฐ กิตติรัตน์ตระการ

 

 

 

 

 

ตำแหน่งปัจจุบัน

            - ที่ปรึกษาทางธุรกิจและการพัฒนาหลักสูตรทั้งภาครัฐและเอกชน

            - เลขาธิการสถาบันพัฒนาภูมิปัญญาตะวันออก

 

การศึกษา

            - วิทยาศาสตร์บัณฑิต(คณิตศาสตร์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ปี พ.ศ. 2519

            - ครุศาสตร์มหาบัณฑิต(นิเทศการศึกษาและพัฒนาหลักสูตร) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ปี พ.ศ. 2528

            - Ph.D.(Curriculum and Instruction)  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ปี พ.ศ. 2533

 

ตำแหน่งที่เคยได้รับ

            - 2526-2534      ประธานคณะทำงานโครงการพัฒนาการศึกษาเพื่อชุมชน(พศช.)  NGOsประเทศไทย

            - 2533-2535      ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาองค์กรและพัฒนางานวิชาการ มูลนิธิดวงประทีป

            - 2534-2540      กรรมการผู้จัดการบริษัทกรุงเทพคอนซัลท์(1991) จำกัด

            - 2541-2544       ผู้อำนวยการอาวุโสด้านการติดตามและสนับสนุนงาน สำนักงานกองทุนเพื่อสังคม(SOFO)  ธนาคารออมสิน ประเทศไทย

            - 2542-2543       ที่ปรึกษาด้านการพัฒนาธุรกิจ การท่าเรือแห่งประเทศไทย

            - 2548-2550       ผู้เชี่ยวชาญด้านการวิจัยเศรษฐกิจชุมชน สถาบันราชภัฎ กระทรวงศึกษาธิการ

            - 2548-2553        ผู้อำนวยการหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาผู้นำทางสังคม ธุรกิจและการเมือง  วิทยาลัย   นวัตกรรมสังคม มหาวิทยาลัยรังสิต

 

ประสบการณ์ด้านวิจัยและประเมินผล

            - 2533           การวิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบการสร้างจิตสำนึกในการพัฒนาชุมชนชนบท

            - 2535           การวิจัยเรื่อง การสร้างจิตสำนึกในการแก้ปัญหายาเสพติดในชุมชนคลองเตย กทม.

            - 2543           การพัฒนาแผนที่ศักยภาพจังหวัดลำพูน การวิเคราะห์ภูมิปัญญาการจัดการทรัพยากรชุมชน 5 ลุ่มน้ำในภาคอีสาน  ภาคกลาง   ภาคตะวันออก   ภาคเหนือ และภาคใต้

            - 2544          วิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเรื่อง การพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ชุมชนภาคตะวันออก

            - 2544          วิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเรื่อง การสร้างเครือข่ายเศรษฐกิจชุมชน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

            - 2548          การวิจัยเพื่อประเมินผลและพัฒนาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิตสาขาการพัฒนาสุขภาพชุมชนจังหวัดนครราชสีมา

            - 2549-2553     การทำ Quick Research รังสิตโพลล์ประมาณ 30 เรื่อง

            - 2550 (ก.พ.-ต.ค.)       ที่ปรึกษาการพัฒนาระบบทรัพยากรบุคคลและโครงสร้างองค์กรสำนักนโยบายการขนส่งและการจราจร ปี 2550                                      

             - 2550 (พ.ค.-ธ.ค.)       หัวหน้าโครงการติดตามประเมินผลการดำเนินงานสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน องค์การมหาชน(พอช.)  ระยะที่ 2  ปี 2547-2549            

            - 2551-2552      ประธานอนุกรรมการฝ่ายวิจัย โครงการสร้างสังคมธรรมาธิปไตย มหาวิทยาลัยรังสิต  

            - 2552        ประธานอนุกรรมการฝ่ายวิชาการ  รองประธานอนุกรรมการฝ่ายประเมินผล โครงการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการกระทำความผิดตาม พรบ.คอมพิวเตอร์ ปี 2550 ของกระทรวง ICT

             - 2553       วิจัย ประเมินผลการจัดงานวิสาขบูชาโลกปี 2553