Img

คณะกรรมการ

ที่ปรึกษา
รศ.วิทวัส รุ่งเรืองผล

 

 

 

 

 

ประวัติการศึกษา

            -  MBA,  University of Hawaii  at  Manoa,  U.S.A.   (พ.ศ. 2536)

            - ปริญญาพาณิชยศาสตร์บัณฑิต (การตลาด)  เกียรตินิยม (รางวัลทุนภูมิพล) คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  (พ.ศ. 2532)

 

หน้าที่งานปัจจุบัน

            -  รองศาสตราจารย์ประจำภาควิชาการตลาด  คณะพาณิชย์ศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  (พ.ศ. 2533-ปัจจุบัน)

            -  กรรมการบริหารบริษัท มาร์เก็ตติ้งมูฟ จำกัด (พ.ศ.2547- ปัจจุบัน)

            -  กรรมการกลุ่มบริหารการตลาด สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (พ.ศ.2551-ปัจจุบัน)

            -  ประธานฝ่ายจัดการตัดสินของ  Asia Pacific Advertising  Festival (พ.ศ. 2540-2553)

            - ประธานกรรมการตัดสินผลงานโฆษณา Ad That Work, สมาคมโฆษณาธุรกิจแห่งประเทศไทย (พ.ศ. 2551-ปัจจุบัน)

            -  กรรมการว่าด้วยการโฆษณา สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค สำนักนายกรัฐมนตรี (พ.ศ. 2542-ปัจจุบัน) 

            - กรรมการขายตรงและการตลาดแบบตรง สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค สำนักนายกรัฐมนตรี (พ.ศ.2550-ปัจจุบัน)            

            -  กรรมการโครงการพัฒนาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ คณะพาณิชย์ฯ มธ.  (พ.ศ. 2539-ปัจจุบัน)

            -  ขึ้นทะเบียนนักวิจัยแห่งชาติ ของสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ  (พ.ศ.2541-ปัจจุบัน)  

            -  คอลัมนิสต์  นิตยสารการตลาด Marketeer (พ.ศ.2543-ปัจจุบัน)

            - คอลัมนิสต์  หนังสือพิมพ์ BIZWEEK (พ.ศ.2552-ปัจจุบัน)

            -  ผู้บรรยายพิเศษให้หน่วยงานรัฐวิสาหกิจและเอกชนหลายแห่ง 

 

หน้าที่งานในอดีต

            - รองคณบดีผ่ายการนักศึกษา คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์(พ.ศ.2545-2547)

            - ผู้อำนวยการโครงการพัฒนานักการตลาดยุคใหม่  (Marketing  Certificate Program) (พ.ศ.  2541-2548)

            - ประธานคณะกรรมการโครงการประกวดโฆษณายอดเยี่ยมแห่งประเทศไทย (TACT    AWARDS พ.ศ. 2540 และ2543)

            - กรรมการกลุ่มบริหารการตลาด สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (พ.ศ.2543-2545)

            - ที่ปรึกษานายกสมาคมโฆษณาธุรกิจแห่งประเทศไทย(พ.ศ.2543-2544)

            - คอลัมนิสต์  หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ   (พ.ศ.2542-2548)

             - คอลัมนิสต์  หนังสือพิมพ์ BIZWEEK (พ.ศ.2549-2551)

            - คณะทำงานโครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ , สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ( พ.ศ. 2541-2542)

            - ผู้จัดรายการ  “มุมมองนักบริหาร” สถานีวิทยุ  FM  96.5 Business Radio ของสำนักข่าว INN  (พ.ศ. 2540)

            - รองผู้อำนวยการโครงการอบรมศึกษาต่อทางธุรกิจ  คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  (พ.ศ. 2539)

            - กรรมการและเลขานุการโครงการจัดประกวดแผนการตลาดยอดเยี่ยมแห่งประเทศไทย (Thailand Marketing Awards)  (พ.ศ. 2533-2534)

 

ผลงานวิชาการ

            - หนังสือ Real Estate Real Marketing (พ.ศ. 2554)

            - ตำราหลักการตลาด พิมพ์ปรับปรุงครั้งที่ 6 (พ.ศ. 2553)

            - หนังสือ The Corporation of Design @ Work (ผู้เขียนร่วม-พศ.2551)

            - หนังสือ Marketing Classroom (พ.ศ. 2549)

            - หนังสือพลิกการตลาดเป็นพลัง1  (พ.ศ. 2547)

            - หนังสือพลิกการตลาดเป็นพลัง2  (พ.ศ. 2547)

            - หนังสือ Small But Work : SMEs (พ.ศ. 2544)

            - หนังสือ Small But Work2 : SMEs (พ.ศ. 2547)

 

ผลงานวิจัย

            - โครงการสำรวจความพึงพอใจของผู้บริโภคต่อผู้ประกอบธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ตามโครงการคัดเลือกผู้ประกอบธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ที่ดี ประจำปี 2552  เสนอ ต่อ การเคหะแห่งชาติ และสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค(สคบ.)(พ.ศ.2553)

            - โครงการสำรวจความพึงพอใจลูกค้าองค์การเภสัชกรรม ปี 2553 เสนอ องค์การเภสัชกรรม(พ.ศ.2553)

            - โครงการสำรวจความพึงพอใจผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการดำเนินงานตามพันธกิจทางสังคมขององค์การเภสัชกรรม ปี 2553 เสนอ องค์การเภสัชกรรม (พ.ศ.2553)

            - โครงการสำรวจความคิดเห็นและความพึงพอใจของผู้ใช้บริการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา เสนอ กองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (พ.ศ. 2552)

            - โครงการสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการสำนักงานประกันสังคมทั่วประเทศและประเมินการปรับปรุงบริการ,โดยได้รับทุนสนับสนุนจากสำนักงานประกันสังคม (พ.ศ.2551)

            - โครงการวิจัยการพัฒนาห่วงโซ่อุปทานอุตสาหกรรมสมุนไพรไทย โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(พ.ศ.2552)

            - โครงการจัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนา อุตสาหกรรมไม้และเครื่องเรือน โดยได้รับทุนสนับสนุนจากสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (พ.ศ.2552)

            - โครงการการพัฒนามูลค่าเพิ่มสินค้าข้าว โดยได้รับทุนสนับสนุนจากกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ (พ.ศ.2551)

            - โครงการสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการสำนักงานประกันสังคมทั่วประเทศและประเมินการปรับปรุงบริการ,โดยได้รับทุนสนับสนุนจากสำนักงานประกันสังคม(พ.ศ.2551)

            - โครงการศึกษาวิจัยเชิงนโยบาย เรื่องการสร้างและพัฒนา Value Chain ในสินค้าส่งออกและบริการที่สำคัญของ SMEs โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก  สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) (พ.ศ.2551)

            - โครงการศึกษาวิจัยเชิงนโยบาย เรื่อง การเข้าสู่ตลาดจากการเปิดเสรีทางการค้า สำหรับ SMEs (กรณีศึกษา : FTA อาเซียน-สาธารณรัฐเกาหลี) โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก  สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) (พ.ศ.2551)

            - โครงการวิจัยเกี่ยวกับอาการปวดของต้นคอและไหล่ในประเทศไทย  โดยได้รับทุนสนับสนุนจากบริษัท HAW PAR TIGER BALM(THAILAND) LTD. (พ.ศ.2551)

            - โครงการศึกษาวิจัยเชิงนโยบาย การเข้าสู่ตลาดจีน จากการเปิดเสรีทางการค้า สำหรับ SMEs โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก  สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) (พ.ศ.2550)

            - โครงการวิจัย ชั้นทางสังคมกับวิถีชีวิตและ พฤติกรรมผู้บริโภคไทยโดยได้รับทุนสนับสนุนจากนิตยสารการตลาด Marketeer (พ.ศ.2550)

            - โครงการวิจัยประเมินประสิทธิภาพของสื่อภาพเคลื่อนไหวภายใต้โครงการ Young Creative Award 2006โดยได้รับทุนสนับสนุนจากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ปปส.) (พ.ศ.2550)

            - โครงการวิจัย การเลือกซื้อที่อยู่อาศัยและการใช้ชีวิตของคนเมืองยุคใหม่ โดยได้รับทุนสนับสนุนจาก นิตยสาร โฮมบายเออร์ไกด์(พ.ศ.2549)

            - โครงการวิจัยวิถีชีวิตคนไทย กับลักษณะทำเลของที่อยู่อาศัย โดยได้รับทุนสนับสนุนจากศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัยพ์แห่งชาติ (REIC) ธนาคารอาคารสงเคราะห์  (พ.ศ.2549และ 2550)

            - โครงการวิจัย สำรวจความพึงพอใจของลูกค้า เสนอ บรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย  (พ.ศ.2549)

            - โครงการวิจัย วิถีชีวิตครอบครัวไทย โดยได้รับทุนสนับสนุนจาก คณะพาณิชยศาตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ (พ.ศ.2549)

            - โครงการการศึกษาโอกาศและความเป็นไปได้ทางธุรกิจและ จัดทำแผนธุรกิจกลุ่มธุรกิจ ของฝ่ายบริการระบบไฟฟ้า การไฟฟ้านครหลวง เสนอ การไฟฟ้านครหลวง (พ.ศ.2548)

            - สำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ณ ท่าอากาศยานเชียงใหม่ , ท่าอากาศยานหาดใหญ่ , ท่าอากาศยานภูเก็ต และท่าอากาศยานเชียงราย เสนอ บริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัด (มหาชน) (พ.ศ.2546และ 2548)

            - โครงการวิจัย สำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการท่าอากาศยานกรุงเทพฯ เสนอ การท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย (พ.ศ.2542, 2543, 2544 และ 2547)

            - กลยุทธ์ทางการตลาดที่เหมาะสมสำหรับธุรกิจขนาดย่อมในประเทศไทย เสนอ สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (พ.ศ.2547)

            - โครงการที่ปรึกษาเพื่อสำรวจตลาดและศึกษาความเป็นไปได้ของผลิตภัณฑ์ใหม่ใช้ตรา กฟน.MEATECH เสนอ การไฟฟ้านครหลวง (พ.ศ.2547)

            - โครงการวิจัยการรับรู้และทัศนคติของบุคคลกลุ่มต่างๆ ที่มีต่อเขตการค้าเสรี(FTA)เสนอ กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ (พ.ศ. 2547)

            - โครงการวิจัย การส่งเสริมร้านค้าปลีกไทยประเภทร้านสะดวกซื้อ เสนอ สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (พ.ศ.2545)

            - ศึกษาเบื้องต้นเรื่องความพึงพอใจของช่างต่างชาติต่อเครื่องดื่มกาแฟที่จำหน่ายในประเทศไทยเสนอ สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (พ.ศ.2545)

            - โครงการวิจัย สำรวจความพึงพอใจของผู้โดยสารบริษัทการบินไทยจำกัด (มหาชน) เสนอ บริษัทการบินไทยจำกัด (มหาชน)  (พ.ศ.2545)

            - โครงการวิจัยสถานการณ์หนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPL) ภาคธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ เสนอ  สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง และ โครงการศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัยพ์แห่งชาติ (NREIC) ธนาคารอาคารสงเคราะห์  (พ.ศ.2544)

            - โครงการวิจัยการประเมินมูลค่าตรายี่ห้อในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ เสนอ โครงการพัฒนาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ คณะพาณิชยศาสตร์ และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ภายใต้การสนับสนุนด้านงบประมาณจาก ธนาคารโลก (World Bank) (พ.ศ.2544)

            - โครงการประเมินทัศนคติการประหยัดไฟฟ้าของประชาชน ภายใต้โครงการการจัดการด้านการใช้ไฟฟ้า (DMS)  เสนอ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย(พ.ศ.2542)

            - โครงการวิจัย สำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการการเคหะแห่งชาติ  เสนอ การเคหะแห่งชาติ  (พ.ศ.2538 และ 2540)

 

ประสบการณ์ในการเป็นที่ปรึกษาและบริหารโครงการให้กับองค์กรภาครัฐ

            - ที่ปรึกษาในการจัดทำแผนธุรกิจภายใต้กรอบแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ให้กับผู้ประกอบการ SMEs ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 25 ราย โดยได้รับทุนสนับสนุนจาก สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) (พ.ศ.2553)

            - โครงการศึกษาวิเคราะห์สถานภาพ SMEs ประเทศไทย: บทบาทเชิงเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม (เฉพาะกรุงเทพมหานคร)โดยได้รับทุนสนับสนุนจาก สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) (พ.ศ.2553)

            - ที่ปรึกษาโครงการจัดทำเกณฑ์คุณภาพธุรกิจก่อสร้าง และอู่ซ่อมรถยนต์ ภายใต้โครงการพัฒนาระบบตลาดและเพิ่มศักยภาพธุรกิจไทย, กรมพัฒนาธุรกิจการค้า, กระทรงพาณิชย์( พ.ศ.2552)

            - ที่ปรึกษาในการจัดทำแผนการบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเมืองพัทยาและพื้นที่เชื่อมโยงขององค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน  (อพท.) ( พ.ศ.2552)

            - ที่ปรึกษาในการจัดทำแผนการตลาดบริการข้อมูลจากดาวเทียม, สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) ( พ.ศ.2552)

             - กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและ หัวหน้าคณะทำงานโครงการตรวจพิจารณาแผนธุรกิจ  โครงการประกวดแผนธุรกิจ กรุงไทยยุววาณิช ธนาคารกรุงไทยจำกัด (มหาชน) (พ.ศ.2546-2554)

            - ที่ปรึกษา โครงการประเมินราคาทรัพย์สินขององค์การผลิตอาหารสำเร็จป (ประเมินมูลค่าตรายี่ห้อ อสร. ที่ดิน อาคารและเครื่องจักร), องค์การผลิตอาหารสำเร็จรูป (พ.ศ. 2551)

             - ที่ปรึกษา โครงการเสริมสร้างภาพลักษณ์ด้านเศรษฐกิจและการลงทุนของไทยในต่างประเทศ, สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (พ.ศ. 2551-2553)

            - บริหารโครงการอาชีวะสร้างสรรค์แปรฝันสู่ธุรกิจ (โครงการประกวดแผนธุรกิจระดับอาชีวะศึกษา) ,สำนักงานอาชีวะศึกษา ร่วมกับ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (พ.ศ. 2550-2552)

             - ที่ปรึกษา โครงการ ICT Market Outlook 2005 and 2006  สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ( พ.ศ. 2548-2550)

            - บริหารโครงการโครงการ พัฒนาสื่อภาพเคลื่อนไหวจากโครงการYoung Creative Awards 2006   เพื่อเผยแพร่ทางโทรทัศน์  , สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (พ.ศ. 2550)

            - บริหารโครงการอาชีวะสร้างบริกรธุรกิจ (อบรมอาจารย์อาชีวะจากทั่วประเทศให้เป็นที่ปรึกษาทางธุรกิจ) ,สำนักงานอาชีวะศึกษา ร่วมกับ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (พ.ศ. 2550)

            - บริหารการจัดการตัดสินแผนธุรกิจ กรุงไทยยุววาณิช  ให้กับธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)(พ.ศ.2546-2554)

            - บริหารโครงการ Junior Creative Awards 2006, สำนักงานคณะกรรมการป้องกัและปราบปรามยาเสพติด (พ.ศ. 2549)

            - ที่ปรึกษาด้านการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ  บริษัทท่าอากาศไทยจำกัด (มหาชน)  (พ.ศ. 2542 – 2548)

            - ที่ปรึกษาด้านการประชาสัมพันธ์การจัดตั้งเขตการค้าเสรี (FTA)ของไทยและประเทศคู่ค้า, กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ (พ.ศ. 2547)

 

ประสบการณ์ในการเป็นที่ปรึกษาให้กับองค์กรภาคเอกชน

            - ที่ปรึกษา โครงการประเมินมูลค่าตรายี่ห้อเครื่องดื่มไบเล่, บริษัท ไบเล่ แคลิฟอร์เนีย ออเร้นท์จ ประเทศไทย จำกัด( พ.ศ.2552)

            - ที่ปรึกษาด้าน CRM  บมจ.บางจาก ปิโตรเลียม( พศ.2550-2551)

            - ที่ปรึกษาในการจัดทำแผนกลยุทธ์ธุรกิจน้ำมันหล่อลื่นของบริษัทปตท.จำกัด(มหาชน) เพื่อขึ้นเป็นผู้นำอันดับ 1 ในตลาด ( พศ.2551)

            - ที่ปรึกษา บริษัท แอ๊ดวานซ์ อะโกร จำกัด (มหาชน) (พ.ศ.2550-2551)

            - ที่ปรึกษา บริษัท ดีทีจีโอ จำกัด (พ.ศ.2550-2551)

            - ที่ปรึกษา บริษัท Turnaround Focus จำกัด (พ.ศ. 2548-2551)

            - งานวิจัย Prinsiri Sale Way เสนอ บริษัท ปริญสิริ จำกัด (มหาชน)(พ.ศ.2550)

            - ที่ปรึกษา บริษัท Blue Ribbon จำกัด (Advertising Agency) (พ.ศ. 2547-2550)

            - ที่ปรึกษานิตยสารการตลาด Marketeer (พ.ศ. 2543 – 2554)

 

รางวัลที่เคยได้รับ

            - รางวัลเรียนดี  ทุนภูมิพล   (พ.ศ. 2533)

            - รางวัลชนะเลิศการประกวดแผนการตลาดยอดเยี่ยม โล่พระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา (J-MAT AWARD) โดยสมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย (พ.ศ. 2532)