Img

คณะกรรมการ

ที่ปรึกษา
คุณอัปสร เสถียร์ทิพย์

 

 

 

 

สถานที่ทำงานปัจจุบัน

            สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย   ที่ตั้ง 196 ถนนพหลโยธิน   เขตจตุจักร   กรุงเทพมหานคร

ประวัติการศึกษา 

            - ปริญญาตรี  สาขาสังคมสงเคราะห์   มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

            - ปริญญาโท  สาขาวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน   มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประสบการณ์การทำงาน

            - 2528-2532     กรมประชาสงเคราะห์    กรุงเทพมหานคร

            - 2532-2538     สำนักงาน ปปส.   กรุงเทพมหานคร

            - 2538-2544      มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์   ถ.ประชาชื่น  หลีกสี่  กรุงเทพมหานคร

            - 2544-ปัจจุบัน    สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย   ที่ตั้ง  196 ถ.พหลโยธิน จตุจักร กรุงเทพมหานคร

ความเชี่ยวชาญด้านอื่นๆ       

            - วิทยากรด้านสื่อสารมวลชนและนิเทศศาสตร์.

            - การจัดรายการวิทยุ

            - การวิจัยด้านสื่อสารมวลชน

ผลงานด้านอื่นๆ

            - อาสาสมัครมูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก