หน้าแรก     VDO     ข่าวสาร / กิจกรรม     คณะกรรมการ / ที่ปรึกษา     เกี่ยวกับเรา     ติดต่อเรา
ปี 2559 | 2558 | 2557 | 2556 | 2555 | 2554 | 2553| 2552 |
        การประกวด Mind Map Live : รุ่นอายุ 9-12 ปี - หัวข้อ : ความสุขของประเทศไทย

รางวัลชนะเลิศ
เด็กหญิงนาธิดา ปูเล็ก, เด็กหญิงปรัศนียา กองสอน และ
เด็กหญิงบุษย์นาง มุทุกันต์ (ร.ร.ธรรมจารินีวิทยา)

รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง
เด็กหญิงเปมิกา เลิศเธียรดำรง, เด็กหญิงรุจีพัชร กำพุสิริ และ
เด็กหญิงณิชาวีร์ เชยประเสริฐ (ร.ร.มัธยมปัญญารัตน์)

รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง
เด็กหญิงธารารักษ์ สิริเสถียรวัฒนา, เด็กหญิงพิมพ์ สิริเสถียรวัฒนา และ
เด็กหญิงศีรณา แซ่ม้า (ร.ร.วัดสระแก้ว)


        การประกวด Mind Map Live : รุ่นอายุ 13-18 ปี - หัวข้อ : ความสุขของประเทศไทย

รางวัลชนะเลิศ
เด็กหญิงศวัสมน ใจดี, นางสาวมธุริน สุวรรณวลัยกร และ
นางสาวพิมพัจฉรา โกมลารชุน (ร.ร.มัธยมปัญญารัตน์)


รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง
นางสาวจารุดา บุญเลิศ, นางสาวอาทิตยา คูหาแก้ว และ
นางสาวรุจิพร ลาเทศ (ร.ร.ธรรมจารินีวิทยา)

รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง
เด็กชายเชษฐา ยิ้มกิจบริหาร, เด็กหญิงณัชชา เริองจันทร์ และ
เด็กชายนิธิภัสส์ วุฒิพันธุ์ (ร.ร.สารสาสน์วิเทศร่มเกล้า)
        การประกวด Mind Map Live : รุ่นอายุ 19 ปีขึ้นไป - หัวข้อ : ความสุขของประเทศไทย

รางวัลชนะเลิศ
นางสาวแคทรียา เอกวงษา, นางสาวสุภา แซ่ฟ่า และ
นางสาวสุวนันท์ ศิริยศสกุลชัย (ร.ร.วัดสระแก้ว)

รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง
นางสาวพิมพร จันทรมณฑล, นางสาวสมใจ แซ่หาง และ
นางสาววิไรพร แซ่ท้าว (ร.ร.วัดสระแก้ว)

รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง
นายจักรกฤษ บุญหด, นายณัฐพล ศรีจันทร์ และ
นายอัมรินทร์ แก้วอุ่นเรือน (ม.ราชภัฏอุดรธานี)