หน้าแรก     VDO     ข่าวสาร / กิจกรรม     คณะกรรมการ / ที่ปรึกษา     เกี่ยวกับเรา     ติดต่อเรา
ปี 2559 | 2558 | 2557 | 2556 | 2555 | 2554 | 2553| 2552 |
        การประกวด Mind Map Live : รุ่นอายุ 9-12 ปี - หัวข้อ : อาหารสมอง

รางวัลชนะเลิศ
ด.ญ.รภากร สุพิชญ์, ด.ญ.ธารารักษ์ สิริเสถียรวัฒนา และ
ด.ญ.พิมพ์ สิริเสถียรวัฒนา
(ร.ร. วัดสระแก้ว)

รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง
ด.ช.พีรวัส โกสุม, ด.ช.พีรวิชญ์ โกสุม และ ด.ญ.ริณรดา สังข์มณี
(ร.ร. วสายปัญญารังสิต)

รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง
ด.ญ.กนกพิชญ์ ธนะสกุลประเสริฐ, ด.ญ.ปาลิดา จรัสทรงกิติ และ
ด.ญ.กานต์พิชชา ชื่นศิริ
(ร.ร. วัฒนาวิทยาลัย)


        การประกวด Mind Map Live : รุ่นอายุ 13-17 ปี - หัวข้อ : อาหารสมอง

รางวัลชนะเลิศ
น.ส.ทัศน์วรรณ ตรีภณี, น.ส.ศิราลักษณ์ พานิช และ น.ส.ชนิษฎา เชอมื่อ
(โรงเรียนวัดสระแก้ว)

รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง
ด.ญ.พรชนก กองทอง, ด.ญ.ศศินิภา จันทร์ฉาย และ
ด.ญ.ฤณรัก ศรีสุมาลย์
(โรงเรียนลาซาล)

รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง
ด.ญ.ศีรณา แซ่ม้า, น.ส.มายาวี เยเซาะ และ น.ส.เต็มศิริ เยลึ
(โรงเรียนวัดสระแก้ว)
        การประกวด Mind Map Live : รุ่นอายุ 18 ปีขึ้นไป - หัวข้อ : อาหารสมอง

รางวัลชนะเลิศ
น.ส.สาธิณี แซ่ย่าง, น.ส.ยุวดี แซ่สง และ น.ส.นกยูง แซ่วื้อ
(โรงเรียนวัดสระแก้ว)

รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง
นายพสุธร อนุชิตวรการ, น.ส.สิริพร บุตรฉา และ น.ส.มรกต แซ่ว้าน
(โรงเรียนวัดสระแก้ว)

รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง
น.ส.รัตนาภรณ์ แซ่หลอ, น.ส.นวลฉวี แซ่วื้อ และ น.ส.นฤมล ภูมิเจริญกิติกุล
(โรงเรียนวัดสระแก้ว)