หน้าแรก     VDO     ข่าวสาร / กิจกรรม     คณะกรรมการ / ที่ปรึกษา     เกี่ยวกับเรา     ติดต่อเรา
ปี 2559 | 2558 | 2557 | 2556 | 2555 | 2554 | 2553 | 2552 |
        การประกวด Mind Map Live : รุ่นอายุ 9-12 ปี - หัวข้อ : ความคิดสร้างสรรค์

รางวัลชนะเลิศ
ด.ช.ภูริชญ์ สุขวงศ์ ด.ช.สิวนนท์ ธนกิจสุนทร และ
ด.ช.อัครเดช สว่างพาณิชย์
(ร.ร. มัธยมปัญญารัตน์)

รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง
ด.ญ.กัญญาภัค ด.ญ.ชญานิศ และ ด.ญ.มนต์สิชา
(ร.ร. วัฒนาวิทยาลัย)

รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง
ด.ช.ภูริชญ์ สุขวงศ์ ด.ช.สิวนนท์ ธนกิจสุนทร และ
ด.ช.อัครเดช สว่างพาณิชย์
(ร.ร. วัธยมปัญญารัตน์)


        การประกวด Mind Map Live : รุ่นอายุ 13-17 ปี - หัวข้อ : ความคิดสร้างสรรค์

รางวัลชนะเลิศ
น.ส.ชนิษฎา เชอมื่อ น.ส.ทัศน์วรรณ ตรีภณี และ น.ส.ศิราลักษณ์ พานิช


รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง
ด.ญ.พิมพ์ สิริเสถียรวัฒนา ด.ญ.ธารารักษ์ สิริเสถียรวัฒนา และ
ด.ญ.ศีรณา แซ่ม้า
(โรงเรียนวัดสระแก้ว)

รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง
ด.ญ.ณภัทร กิจก้องขจรชัย ด.ญ.ญาดา มาลาไพฑูรย์ทิพย์ และ ด.ญ.พรพนิต เกรียงเชี่ยวชาญ
(โรงเรียนมัธยมปัญญารัตน์)
        การประกวด Mind Map Live : รุ่นอายุ 18 ปีขึ้นไป - หัวข้อ : นวัตกรรม

รางวัลชนะเลิศ
น.ส.นวลฉวี แซ่วื้อ น.ส.รัตนาภรณ์ แซ่หลอ และ น.ส.นฤมล ภูมิเจริญกิติกุล
(โรงเรียนวัดสระแก้ว)

รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง
น.ส.จิตรานนท์ ผลยาม น.ส.ชุลีพร พูลเพิ่ม และ นายสุรนาท คำเอี่ยม

รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง
น.ส.สิริพร บุตรฉา น.ส.มรกต แซ่ว้าน และ น.ส.ยุวดี แซ่สง


        การประกวด Mind Map Live : รุ่นครอบครัว - หัวข้อ : ครอบครัวสร้างสรรค์

รางวัลชนะเลิศ
นายภานุวัฒน์ น.ส.เพียงขวัญ และ น.ส.อรัญญา แซ่เล่ารางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง
น.ส.ภัทรปภา - น.ส.อรปภา ธีรกุลรักษ์ และ น.ส.รุจิกาญจน์ วราเวทย์มณี